Frågor och svar

Vikten av en säker maskin?

Det finns en moralisk skyldighet att undvika att skada någon. Det finns lagar som kräver att maskiner (Maskinlinjer, Anläggningar) skall vara säkra och det finns ekonomiska skäl för att undvika olyckor.

Säkerheten måste beaktas redan från konstruktionsstadiet och måste hållas i åtanke  i maskinens livscykel som: konstruktion, tillverkning, installation, inköp, inställning, drift, underhåll och vid eventuell skrotning.

Varför skall vi CE-märka?

Certifieringsproceduren ska leda fram till att maskinen (Maskinlinje, Anläggning) kan förklaras vara i överensstämmelse med kraven i maskindirektivet och andra tillämpliga direktiv och därmed kan CE-märkas. Därefter är maskinen (Maskinlinje, Anläggning) laglig att användas.

Vad händer om vi inte följer lagarna?

Arbetsmiljöverket kan utkräva en sanktionsavgift om föreskrifterna inte följs och ärendet går inte vidare till polis eller domstol. Arbetsmiljöverket genomför inspektioner för att upptäcka eventuella brister, och i dessa fall kan arbetsgivaren bli tvungen att betala en sanktionsavgift.

Att bryta mot en bestämmelse som är belagd med böter ses som en kriminell handling.

Du kan fortfarande dömas till böter om du lämnar oriktiga uppgifter, tar bort en skyddsanordning eller om du bryter mot din skyldighet att anmäla olycksfall och allvarliga tillbud.

Hur säkerställer vi en säker maskin?

Ring eller mejla Masse Engineering så hjälper vi dig!

Mobil: +46 (0)703-79 80 80
E-post: mats.jansson@masseengineering.com

Kontakta oss om du vill veta mer om våra tjänster eller få en offert